STAN BEZPIECZEŃSTWA

Teren powiatu lubińskiego chroniony jest przez :

  • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, w skład której wchodzi Jednostka – Ratowniczo-Gaśnicza,
  • 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,
  • 11 innych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • Jednostkę Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM „Polska Miedź” S.A.

W Komendzie Powiatowej PSP w Lubinie służbę pełni 59 strażaków, z czego 47 pracuje w systemie zmianowym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz Powiatowym Stanowisku Kierowania, natomiast 12 strażaków pracuje w systemie 8-godzinnym. w pozostałych komórkach organizacyjnych .
Podstawowy wskaźnik porównawczy określający liczbę strażaków przypadającą na 1000 mieszkańców obszaru chronionego w przypadku powiatu lubińskiego wynosi 0,56 i jest jednym z najniższych wskaźników zarówno w województwie dolnośląskim jak i w Polsce ( średnia krajowa oraz wojewódzka kształtuje się na poziomie 0,76) .
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie posiada do dyspozycji m.in. pięć samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochód drabinę, trzy samochody operacyjne,mikrobus, samochód kwatermistrzowski, ponton z silnikiem zaburtowym,trzy zestawy urządzeń hydraulicznych, zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych, agregaty prądotwórcze ,agregaty oddymiające , pilarki do drewna , przecinarki do betonu i stali , pompy gaśnicze , pompy pływające , pompy szlamowe, geofon,zestawy do ratownictwa medycznego , defibrylator, mierniki wielogazowe, pirometr, detektor prądu przemiennego ,ponton wiosłowy, nadciśnieniowe aparaty oddechowe ,kamery termowizyjne, geofon, kamerę wziernikową,zestaw pomp do przepompowywania substancji ropopochodnych i agresywnych,ubrania gazoszczelne, sanie do ratownictwa lodowego itp.
Siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego znajdują się w Księginicach, Niemstowie, Zimnej Wodzie, Rudnej, Gwizdanowie, Ścinawie i Tymowej . Alarmowanie wszystkich jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych odbywa się przy wykorzystaniu radiowego systemu powiadamiania oraz aplikacji umożliwiającej przekazywanie informacji o alarmie za pomocą wiadomości SMS .
Jednostki te posiadają do dyspozycji łącznie 16 samochodów gaśniczych ( dwa ciężke , dwanaście średnich, dwa lekkie ) oraz jeden samochód operacyjny. Są wyposażone w taki sprzęt jak : piły do drewna , przecinarki do betonu i stali , agregaty prądotwórcze , pompy pływające , pompy pożarnicze , pompy szlamowe , zestawy urządzeń hydraulicznych , zestawy ratownictwa medycznego , ponton wiosłowy ,ponton z silnikiem zaburtowym, aparaty oddechowe wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu,wentylatory oddymiające, poduszki pneumatyczne, przyrządy wykrywczo-pomiarowe, sanie lodowe itp.
Oprócz wyżej wymienionych jednostek na terenie powiatu funkcjonuje 11 innych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 8 posiada samochody pożarnicze ( dwa średnie i 7 lekkich ), natomiast 3 jednostki dysponują jedynie motopompami pożarniczymi.

Author: administrator

Share This Post On