Podsumowanie zebrania wiejskiego z dnia 20.09.2017 r.

W dniu 20 września 2017 r.  odbyło się zebranie wiejskie, w którym udział wzięło 31 mieszkańców naszego sołectwa oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, Prezes Gminnej Spółki Komunalnej Wojciech Dziwiński, Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Anna Marzec oraz Inspektor tego referatu Agnieszka Jarosz.

Celem przybycia zaproszonych gości było stworzenie możliwości spotkania z osobami odpowiedzialnymi za realizowanie zadań inwestycyjnych w naszej gminie.

Uczestnicy zebrania zadawali pytania zaproszonym gościom. Głównymi problemami zgłaszanymi do Wójta podczas zebrania były: brak kanalizacji oraz dojazdu do Łazka od strony Niemstowa, problemy powstałe podczas budowy drogi powiatowej /brak rowów przy drodze/, termin realizacji kolejnego odcinka drogi powiatowej.

Wójt Gminy Lubin odpowiadając na nasze pytania poinformował, że w przyszłym roku budżetowym zleci wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji oraz na brakujący odcinek drogi w Łazku. Ponownie podkreślił, że priorytetem dla niego jest wybudowanie kolejnego odcinka drogi powiatowej w Niemstowie. Uzależnił tą decyzję od przychylności Rady Gminy Lubin, którzy będą ustalali budżet gminy na rok 2018.

Pytania były również kierowane do Prezesa Spółki Komunalnej Wojciecha Dziwińskiego związane z funkcjonowaniem kanalizacji sanitarnej oraz nowymi przyłączami  wody do indywidualnych posesji. Prezes Spółki Komunalnej wyjaśnił, że problemy wynikające z wadliwego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej wynikają z nieprawidłowego korzystania z niej przez użytkowników . W dalszym ciągu mieszkańcy gminy wrzucają „cokolwiek” do kanalizacji włącznie z elementami stałymi, które w żadnym przypadku nie powinny się tam znaleźć. Jest to główna przyczyna niszczenia urządzeń, które służą do przepompowywania ścieków w kierunku oczyszczalni. Poniżej zdjęcia, które obrazują co można zaobserwować w naszej kanalizacji. Przypomniał, że dotychczas na poprawę kanalizacji sanitarnej zostało wydane 300 000,00 zł, z czego zostało zmodernizowane siedem przepompowni oraz wybudowany dwukilometrowy odcinek nowej nitki kanalizacji sanitarnej, który w przyszłości ma służyć do przepompowywania ścieków z Pieszkowa do oczyszczalni ścieków w naszej wsi, co w znacznej mierze odciąży naszą sieć kanalizacyjną.

Jednym z głównych punktów zebrania wiejskiego było omówienie zagospodarowania parku w Niemstowie oraz terenów przyległych. Pani Anna Marzec dokładnie omówiła, w jaki sposób będzie przebiegała rewitalizacja parku oraz terenu przyległego. Prace będą polegały na uporządkowaniu parku, wydzieleniu w nim ścieżek gruntowych, wybudowaniu mostku łączącego tereny zielone z parkiem oraz budowa nowej wiaty. Nowa wiata ma stanąć w miejscu obecnej wiaty. Pani Marzec podkreślała, że wszystkie prace są ściśle kontrolowane przez konserwatora zabytków.

Ostatnim i najważniejszym punktem zebrania było określenie funduszu sołeckiego, który został jednogłośnie przegłosowany.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On