ZEBRANIE WIEJSKIE

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Lubin
z dnia 14 stycznia 2019 r.

         Na podstawie § 12 ust. 1 Uchwały Nr LX/455/2014 Rady Gminy Lubin
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niemstów, zwołuję Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru organów sołectwa Niemstów.

 Zebranie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 17:30
w świetlicy wiejskiej w Niemstowie.

 W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, ustala się drugi termin zebrania w tym samym dniu, tj. 24 stycznia 2019 r.
o godzinie 17:45.

 Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Lubin, polegającej na:
  4. a) włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina,
  5. b) włączeniu do terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie protestu przeciwko włączeniu do terytorium Miasta Lubin części obszaru Gminy Lubin.
  7. Wybór komisji skrutacyjnej.
  8. Wybór sołtysa.
  9. Wybór rady sołeckiej.
  10. Zamknięcie zebrania.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On