Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE WSI NIEMSTÓW.

Gmina Lubin ogłosiła przetarg nieograniczony pn.:OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, NIEMSTÓW, GORZYCA, SKŁADOWICE, USTRONIE, ZALESIE.

„Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Niemstów na działce nr 589 i nr 590/1”- Zakres opracowania obejmuje budowę sieci oświetlenia ulicznego w tym przyłącza, kablowej linii zasilającej, słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz instalacją uziemiającą w miejscowości Niemstów na odcinku drogi wewnętrznej (zgodnie z załącznikiem graficznym) – dz. nr 589 oraz 590/1 (droga wewnętrzna). Ww. działki dotyczą lokalizacji słupów oświetleniowych, nie uwzględniają działek wynikających z warunków technicznych przyłączenia.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On