Wspominamy, odnawiamy i działamy – Stowarzyszenie Nasz Niemstów

Z przyjemnością informujemy, że dnia 15 lutego 2016 r. miało miejsce spotkanie mieszkańców sołectwa Niemstów, którym przyświeca wspólny cel – dobro naszej miejscowości i jej mieszkańców oraz chęć działania w społecznym charakterze. Owocem spotkania było powołanie do życia Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Nasz Niemstów”.

Działalność Stowarzyszenia będzie polegała na wspieraniu wszelkich inicjatyw  i działań służących rozwojowi wsi Niemstów, jak również poprawy jakości życia jej mieszkańców. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zadanie nie jest łatwe i wymaga dużych nakładów finansowych oraz pracy, która nie przyniesie korzyści majątkowych członkom Stowarzyszenia. Będziemy wdzięczni za wykazanie się zrozumieniem charakteru naszej działalności oraz za każdy przejaw dobrej woli i chęć współpracy na rzecz rozwoju naszej Wsi.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności sołectwa Niemstów oraz rozwoju sołectwa Niemstów, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. integracja mieszkańców sołectwa Niemstów;
 2. wspierania zrównoważonego rozwoju sołectwa Niemstów w gminie Lubin, polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego;
 3. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 10. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. działań na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. promocji i organizacji wolontariatu;
 13. działalności charytatywnej;
 14. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
 15. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
 16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 17. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 18. ldziałalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 19. ochrony i promocji zdrowia;
 20. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 21. promocję wsi Niemstów, gminy Lubin, powiatu lubinskiego i województwa dolnośląskiego;
 22. przeciwdziałanu wykluczeniu cyfrowemu;
 23. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 24. upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

 

 

Author: Beata Moroch

Share This Post On